Dopplepopolis, Brave You and Yesterday's Chips - Carl Abernathy